NÔNG THÔN MỚI
Góp ý về xây dựng Nông thôn mới huyện Thanh Hà
11/10/2021 07:52:24

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THANH XUÂN

 


Số:   10 /CV-UBND

V/v tham gia góp ý vào kết quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn huyện Thanh Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Thanh Xuân, ngày 19 tháng 5 năm 2021

 

   Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Hà;

- Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Hà.

 

Thực hiện Công văn số 74/CV-BCĐ ngày 29/04/2021 của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Thanh Hà V/v góp ý dự thảo báo cáo kết quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn huyện Thanh Hà , Uỷ ban nhân dân xã Thanh Xuân tham gia một số ý kiến như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Nhất trí với các nội dung của Báo cáo kết quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

2. Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt những kết quả đáng khích lệ, phong trào xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa rộng khắp trong toàn huyện; diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi cả về kết cấu hạ tầng và tổ chức sản xuất theo hướng kinh tế hàng hóa, đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, môi trường sinh thái từng bước được cải thiện.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NTM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, HUYỆN

Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thanh Hà giai đoạn 2011-2020 UBND xã, BCĐ các Chương trình MTQG xã Thanh Xuân  đã tích cực triển khai, thực hiện. Kết quả đạt được đáng ghi nhận, hầu hết các lĩnh vực có chuyển biến tích cực; nông nghiệp phát triển mang tính hiệu quả, bền vững; văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vất chất, tinh thần của người dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Cụ thể:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Thực hiện Kế hoạch số 01 ngày 25/3/2011 của BCĐ, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Hà về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy xã họp và ra quyết định về việc thành lập BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Thanh Xuân giai đoạn 2011 - 2020 do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban.

- Căn cứ vào quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đề án được phê duyệt, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới (BQL) xây dựng kế hoạch thực hiện, phân chia giai đoạn các hạng mục công trình để đầu tư xây dựng như cải tạo trụ sở làm việc, nhà văn hóa, cơ sở vật chất trường học, cải tạo nâng cấp phát triển đường giao thông nông thôn, xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã.

- Chỉ đạo các Ban phát triển thôn, rà soát hiện trạng đường giao thông xây dựng kế hoạch, họp bàn với nhân dân để đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường thôn, xóm, ra đồng, nội đồng.

- Các công trình, dự án được đầu tư bằng nguồn vốn từ ngân sách, nhân dân đóng góp đều được bàn bạc dân chủ công khai, thống nhất đảm bảo dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

- Định kỳ 6 tháng, một năm, đánh giá, tiến độ thực hiện, rà soát mức độ đạt các chỉ tiêu của tiêu chí nông thôn mới báo cáo với nhân dân qua các kỳ họp tiếp xúc cử tri và kỳ họp HĐND xã.

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn

a) Công tác truyền thông.

Tiểu ban tuyên truyền thường xuyên tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới, chủ đông tuyên truyền về các văn bản của Chính phủ , tỉnh, huyện và đề án xây dựng nông thôn mới của xã trên hệ thống loa truyền thanh xã. Tổ chức các hội nghị, tọa đàm tại các cơ sở thôn, xóm. Phối hợp với UBMTTQ xã, các ban ngành đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền lồng ghép các nội dung xây dựng NTM từ các hội nghị của ban ngành mình và coi đó là một chỉ tiêu thi đua của hội viên theo tháng, quý. Qua đó, đã đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM trong cộng đồng dân cư.

- Đài truyền thanh đã tích cực tuyên truyền cho Chương trình, hàng tuần đều có tin, bài phát thanh trên loa truyền thanh và tiếp âm đài phát thanh của huyện về các nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới để người dân hiểu nắm bắt và cùng địa phương thực hiện.

b) Công tác đào tạo, tập huấn.

 - BCĐ xã tham dự đầy đủ thành phần theo quy định các buổi tập huấn do BCĐ huyện, tỉnh tổ chức. Thành phần tham gia bao gồm Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, Cán bộ địa chính xây dựng, cán bộ xây dựng Nông thôn mới, Trưởng Phó ban chỉ đạo, Trưởng phó Ban quản lý, Trưởng phó các Ban phát triển thôn.

 - Cử cán bộ, công chức tham gia các chương trình tập huấn, bỗi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về đầu tư xây dựng các dự án, công trình thuộc lĩnh vực nông thôn mới do tỉnh và huyện tổ chức.

 - Tổ chức triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới từ trung ương đến địa phương.

 - Phối hợp với phòng Nông nghiệp&PTNT, trung tâm khuyến nông, các công ty, đơn vị về xã mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề ngắn hạn cho nhân dân như chăm sóc cây trồng, chăn nuôi gia súc gia cầm, sản xuất vải, ổi đạt tiêu chuẩn VietGAP.

3. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân

a) Công tác phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Hàng năm căn cứ vào kế hoạch sản xuất của huyện, tình hình thực tế tại địa phương UBND xã xây dựng kế hoạch sản xuất, tổ chức triển khai tới các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, xóm và các hộ sản xuất.

- Tuyên truyền khuyến cáo các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi, cơ bản đảm bảo an toàn, năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi ngày được tăng lên.

- Công tác nạo vét kênh mương hàng năm HTX DVNN cùng các thôn xóm tổ chức nạo vét kênh dẫn, kênh tiêu đạt tiêu chuẩn tưới tiêu cho nhân dân.

- Quy hoạch các vùng sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa tập trung, tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện theo quy hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác.

b) Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn.

- Tạo điều kiện, khuyến khích lao động đến tuổi lao động làm việc ở các khu công nghiệp trong khu vực để tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân.

- Một số ngành nghề hoạt động có hiệu quả như: nghề xây dựng, nghề cơ khí, nghề sửa chữa xe máy, nghề mộc, dịch vụ hàng hóa, dịch vụ vận tải, kinh doanh cá thể.

- Phối hợp với các trung tâm đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, các công ty doanh nghiệp tổ chức tư vấn, hội thảo, đào tạo nghề cho nông dân, tuyển dụng lao động trong và ngoài nước tạo công ăn việc làm tăng thu nhập trong nhân dân.

4. Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Xã Thanh Xuân đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 theo Quyết định số 284 ngày 17 .tháng  1 năm 2017.

5. Uỷ ban nhân dân xã Thanh Xuân nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, công nhận huyện Thanh Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Trên đây là công văn tham gia góp ý, nhận xét, đánh kết quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 của xã, huyện và đề nghị huyện Thanh Hà được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của UBND xã Thanh Xuân

Công văn này thay thế cho công văn số 12 ngày 24/08/2020./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Bùi Văn Tô

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 620
Trước & đúng hạn: 620
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/06/2023 12:19:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH XUÂN - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập:. Ông Bùi Văn Tô - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân

Địa chỉ: UBND xã Thanh Xuân

Điện thoại: 0985796917

Email: ubndxathanhxuan.th@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 5
Tháng này: 3,418
Tất cả: 25,882