CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện
18/10/2023 08:27:17

Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành công văn số 805/UBND-NV về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

 

Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Thanh Sơn hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Chị thị số 24/CT-UBND ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Công văn số 1965/UBND-VP ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của cơ quan, đơn vị. Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ được giao; đánh giá đúng chất lượng, trình độ năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt tham mưu thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; Tổ chức thực hiện nghiêm Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện cải cách hành chính. Khẩn trương khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền có những hành vi vi phạm.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện hiệu quả công việc, nhiệm vụ được giao; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; chấp hành nghiêm quy định đeo thẻ công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời gian làm việc để giải quyết việc riêng. Nghiêm cấm việc lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, chức vụ, quyền hạn được giao để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi cá nhân khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tùy mức độ sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định và làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; không bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1269
Trước & đúng hạn: 1269
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 00:15:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH XUÂN - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập:. Ông Bùi Văn Tô - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân

Địa chỉ: UBND xã Thanh Xuân

Điện thoại: 0985796917

Email: ubndxathanhxuan.th@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 9
Tháng này: 908
Tất cả: 28,993